Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W oparciu o pkt. IV. 5 ogłoszenia konkursowego oferent, któremu została przyznana dotacja mniejsza  niż wnioskowana na realizację zadania  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019 zobowiązany jest  do złożenia  zaktualizowanej  kalkulacji przewidywanych  kosztów  i harmonogramu realizacji zadania,  sporządzonej stosownie do wysokości przyznanej dotacji.

Złożenie przez oferenta zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu jest niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy.

Nie złożenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i harmonogramu w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

W związku z powyższym oferenci, którym zostały przyznane dotacje niższe niż wnioskowane proszeni są o niezwłoczny kontakt z Wydziałem Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku (p. 57,  tel. 676-83-57. ) celem niezwłocznego zaktualizowania i złożenia stosownych dokumentów.

Zaktualizowaną  kalkulację kosztów i harmonogram należy sporządzić w oparciu  o złożoną ofertę.

Wymienione powyżej  dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta . 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań realizacji zadania.

Druk zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu do pobrania poniżej.