Informacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych, którym przyznano dotacje na 2020 r.

W oparciu o pkt. IV. 6  ogłoszenia konkursowego oferent, któremu została przyznana dotacja niższa  niż wnioskowana na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020 zobowiązany jest  do złożenia  zaktualizowanej  kalkulacji kosztów i harmonogramu realizacji zadania,  sporządzonej stosownie do wysokości przyznanej dotacji. Złożenie przez oferenta skorygowanej kalkulacji kosztów  i harmonogramu stanowi warunek zawarcia umowy.

Nie złożenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów i harmonogramu w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

Zaktualizowaną  kalkulację kosztów  oraz zaktualizowany harmonogram należy sporządzić w oparciu  o złożoną ofertę.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy również dokonać aktualizacji opisu rezultatów.

Wymienione powyżej  dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 w Biurze Obsługi Interesanta. 

Druk zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu do pobrania poniżej.