Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Św. Faustyny Kowalskiej w Łasku

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 12.05.2022 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. , poz. 1057 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wydanie publikacji z okazji 25-lecia parafii pw. Św. Faustyny Kowalskiej w Łasku" złożona przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Łasku.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask bądź przez skrytkę podawczą ePUAP: /5228wuxejz/skrytka.

W przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl  w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Burmistrz Łasku

                                                                                                               Gabriel Szkudlarek

Załączniki: