Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 12.04.2022 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wystawa róż podczas 8 Festiwalu Róż w Łasku" złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask. W przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Oferta w załączeniu.        

 

                                                                                                               Burmistrz Łasku

                                                                                                               Gabriel Szkudlarek

Załączniki: