Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie - „Modelarze Redukcyjni Łask”

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 02.07.2018 r. w oparciu o art.19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 z późn. Zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „VIII Festiwal Modeli Redukcyjnych Łask 2018 złożona przez Stowarzyszenie „Modelarze Redukcyjni Łask” z Łasku. Wiecej dodatkowych informacji w załączonej ofercie.

Informacje o ofercie

Oferta