Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”

Informacja Burmistrza Łasku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego

przez Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”

 

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 14.06.2023 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. , poz. 571) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „Żyj zdrowo” złożona przez  Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim  w Łasku,  ul. Warszawska 14,98 -100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask  bądź przez skrytkę podawczą ePUAP: /5228wuxejz/skrytka. W  przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl  w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Oferta w załączeniu.      
 

Łask, dnia 16.06.2023 r.

Załączniki: