Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 17.05.2023 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) do Urzędu Miejskiego  w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „VI Łaski Dzień Podróżnika im. Tomasza Dronki” złożona przez Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy Klubie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim  w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask bądź przez skrytkę podawczą ePUAP: /5228wuxejz/skrytka. W przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

 

Oferta w załączeniu.       

Załączniki: