Informacja Burmistrza Łasku

Informacja

Burmistrza Łasku

 

o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych
 

Burmistrz Łasku informuje, iż na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. DZ. U. z 2020r. poz. 1057 ) oraz przyjętego  „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok” (Uchwała Nr XXXVIII/523/2021 Rady Miejskiej  w Łasku z dnia 29 grudnia 2021r.) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy, które działają na terenie Gminy Łask mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty, jakie zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert  na realizację zadań Gminy Łask w roku 2022.          

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu w terminie do dnia 8 lutego 2022r.  dostarczając wypełniony formularz do Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask  lub przesyłając go faksem na numer 43 676-83-88.

Zgodnie z zapisami powyższego Programu współpracy na rok 2022 Komisję Konkursową powołuje każdorazowo Burmistrz Łasku po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
 

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.