III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych   przypomina, że zgodnie z art. 11¹ ust 7  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zmianami) do dnia 30 września 2023 r. należy uiścić III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 30 września 2023 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wyżej wskazanym terminie spowoduje  wygaśnięcie zezwoleń.