Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „CZYSTE POWIETRZE”

W Urzędzie Miejskim w Łasku działa punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00. Informacje o programie można uzyskać ww. wyznaczonych godzinach pod numerem telefonu: 43 676 83 67.

Zakres działania punktu:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

 

Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze” mogą zostać osoby spełniające poniższe Założenia:

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł

– wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1564 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 2189 zł – jeżeli mieszkasz sam.

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

– wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż (składanie wniosków na wymianę kotła na węgiel tylko do 31.12.2021 r.)
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Warto pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – wyznaczony pracownik pomoże Ci wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Wniosek wraz z pracownikiem  wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Miejskim. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany a po jego podpisaniu zarejestrowany w Biurze Obsługi Interesanta i przekazany do WFOŚIGW w Łodzi.  Zabierasz ze sobą kopię  wniosku  z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Łodzi. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do Biura Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego  (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Urząd Miejski w Łasku przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW.

Obowiązkiem UM Łask  jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc pracownika urzędu  ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodniez kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, przygotuj koniecznie:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię całkowitą budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT

Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku przychodzą z Tobą wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.
 

KONTAKT

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać:

Punkt konsultacyjno-informacyjny - Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00 lub w wyznaczonych godzinach, pod nr tel. 43 676 83 67.

WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

www.wfosigw.lodz.pl/kontakt, doradztwo@wfosigw.lodz.pl

 

Infolinie dla osób fizycznych w zakresie zasad udzielania dofinansowania 

 • Infolinia ogólnopolska - 22 340 40 80
 • Infolinia PPCP w Łodzi - 42 66 34 106
   

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

 • w przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
 • pracownik umówi się z Tobą na dogodny termin i będzie do Twojej dyspozycji, zapewniając maksimum anonimowości podczas Twojej wizyty
 • przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę - wypełnianie wniosku trwa około 1-1,5 godziny
 • na wizytę prosimy ubierać maseczki
 • przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni
 • prosimy o posiadanie własnego długopisu.

 

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
https://www.wfosigw.lodz.pl/programy/czyste-powietrze

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/   

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU KROK PO KROKU
https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#

PYTANIA I ODPOWIEDZI
https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi