Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „CZYSTE POWIETRZE”

 

W Urzędzie Miejskim w Łasku działa punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00. Informacje o programie można uzyskać ww. wyznaczonych godzinach pod numerem telefonu: 43 676 83 67.

Zakres działania punktu:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

 

Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze” mogą zostać osoby spełniające poniższe Założenia:

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł

– wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie.

 

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

– wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż 
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Warto pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – wyznaczony pracownik pomoże Ci wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Łasku.

To Urząd Miejski w Łasku przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku przychodzą z Tobą wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.
 

KONTAKT

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać:

Punkt konsultacyjno-informacyjny - Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00 lub w wyznaczonych godzinach, pod nr tel. 43 676 83 67.

WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

www.wfosigw.lodz.pl/kontakt, doradztwo@wfosigw.lodz.pl

 

Infolinie dla osób fizycznych w zakresie zasad udzielania dofinansowania 

 • Infolinia ogólnopolska - 22 340 40 80
 • Infolinia PPCP w Łodzi - 42 66 34 106
   

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

 • w przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
https://www.wfosigw.lodz.pl/programy/czyste-powietrze

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/