Gmina Łask z grantem na projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

Gmina Łask pozyskała grant na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”.

W projekcie biorą udział trzy szkoły z terenu naszej gminy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Paderewskiego w Łasku-Kolumnie.

Pozyskane środki finansowe pozwolą na zatrudnienie 6 Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po 2 w każdej ze szkół, przez okres 10 miesięcy. Asystenci swoim wsparciem obejmą po 1 dziecku, a do ich zadań należeć będzie m.in. wsparcie dziecka/ucznia podczas zajęć w celu zwiększania jego aktywności, pomoc w przemieszczaniu się i transporcie,  pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych, wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole, wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka/ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo - opiekuńczych, współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami, w przedszkolu/szkole, pracownikami administracji i obsługi przedszkola/szkoły, pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym w zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dziecka/ucznia.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, który doświadcza ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu na terenie szkoły.

Okres realizacji projektu 01.08.2022 roku do 31.05.2023 roku.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacyjną ODiTK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.