Dotacja z budżetu gminy Łask na wymianę pieca - 2022

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru wniosków na udzielenie w 2022 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask

Burmistrz Łasku ogłasza w terminie 14 lutego - 4 marca 2022 roku nabór wniosków na udzielenie w 2022 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, obejmujące trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych położonych w granicach administracyjnych gminy Łask dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

1. Celem naboru jest przyznanie w 2022 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na trwałej wymianie niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze obejmujące:

1) ogrzewanie gazowe, w tym podłączenie do sieci gazowej;

2) podłączenie do sieci ciepłowniczej;

3) automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym, tzw. biomasą, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 oraz zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe, wydanymi przez akredytowaną jednostkę badawczą;

4) ogrzewanie elektryczne;

5) pompy ciepła.

2. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne należy zakończyć w terminie, który umożliwi jego rozliczenie do 15 listopada 2022 r., a w szczególnych przypadkach, za zgodą Burmistrza Łasku, do 30 listopada 2022 r.

3. Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie w 2022 r. dotacji celowych z budżetu Gminy Łask – 120.000,00 zł.

4. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Łasku.

5. Formularz wniosku od dnia 31 stycznia 2022 r. można pobrać ze strony internetowej www.lask.pl

6. Wypełniony formularz wniosku w wersji papierowej należy podpisać i w wyznaczonym terminie wraz z niezbędnymi dokumentami złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, parter, sala 100, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łasku. 

W obecności Wnioskodawcy na wniosku  nanoszona będzie data i godzina jego złożenia. Wnioski złożone przed rozpoczęciem i zakończeniem naboru nie będą uwzględniane.

7. Nabór prowadzony jest w oparciu o "Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask”, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXX/380/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1923), zmieniony uchwałą nr XXXI/403/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2152).

          

Dodatkowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

  • telefonicznie pod numerami: 43 676 83 49, 43 676 83 48;
  • drogą elektroniczną: um@lask.pl

 

 

Zasady dofinansowania:

Dokumenty do pobrania:

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i/lub działalności w rolnictwie:

 

 

Zakończone programy:

Program ograniczania niskiej emisji w Łasku

Dotacja z budżetu gminy Łask na wymianę pieca - 2021