„Dobry kurs na przyszłość” - program typu outplacement

Celem projektu „Dobry kurs na przyszłość” jest zwiększenie w okresie 02.11.2021-30.06.2023r aktywności zawodowej u 70 osób (40-K, 30-M) z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych osób do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement .

Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz: 

- Osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

- Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Do realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów zapobiegających negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i zatrudnienia przez osoby, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione lub są zagrożone utratą zatrudnienia. Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają.:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, 
  • szkolenia i kursy zawodowe, 
  • staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 
  • bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:
  • szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00 zł, 
  • wsparcia pomostowego przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł.
     

https://larr.pl/dotacja-outplacement-lodzkie