Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Łasku

Urząd Miejski w Łasku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Łasku

Data publikacji strony internetowej: 05.08.2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.08.2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Kontrast odnosi się do tekstu.

Na stronie internetowej brak skrutów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 12.05.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dominik Stępień,adres poczty elektronicznej d.stepien@lask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 676 83 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Łasku, ul Warszawska 14, 98-100 Łask

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Miejskiego w Łasku w celu załatwiania spraw przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta znajdującej się na parterze budynku, sala nr 100. W pierwszej kolejności pracownik Biura Obsługi Interesanta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie. Powiadomiony pracownik z danego wydziału , udaje się niezwłocznie do Biura Obsługi Interesanta w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej. W Biurze Obsługi Interesanta są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.
Udogodnienia architektoniczne Urząd Miejski w Łasku posiada rozwiązania architektoniczne ułatwiające przemieszczanie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich: - podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd z parkingu do budynku Urzędu do Biura Obsługi Interesanta zlokalizowanego na parterze budynku, - podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd z holu do pomieszczeń na parterze - możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim na piętra za pomocą urządzenia „ schodołaz „ - toaleta dla osób niepełnosprawnych - parter budynku - miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane przy wjeździe na parking Urzędu przy ul. Warszawskiej 14 - miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na wewnętrznym parkingu Urzędu wjazd od ul. 9 Maja

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)