Ścieżka pomocy uchodźcom z Ukrainy

Masowy napływ do Polski osób z terytorium Ukrainy poszukujących w naszym kraju schronienia w związku z konfliktem zbrojnym, spowodował potrzebę pilnego i doraźnego zapewnienia tym osobom pomocy i wsparcia.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chcąc usystematyzować i usprawnić ścieżki pomocy udzielanej aktualnie osobom opuszczającym terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi przedstawiło najważniejsze informacje:

- w pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe z Ukrainy, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania i zgłaszają się bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej, powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województw, umożliwi to tym osobom zapewnienie miejsca pobytu zorganizowanego przez wojewodę,

- przedstawiciele samorządów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w przypadku wątpliwości co do form, zakresu i możliwości udzielenia wsparcia osobom z Ukrainy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z właściwymi służbami wojewody, które koordynują pomoc na terenie województwa i posiadają najpełniejsze informacje o aktualnej sytuacji i uzgodnionych z samorządami danego województwa procedurach, formach i zakresie pomocy.