Burmistrz Łasku informuje

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu poł. w  Łasku w obrębie 14, poza przetargiem  poł. w Łasku w obrębie 14. Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 11.10.2022 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 02.11.2022 r. Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40 lub 676-83-54.

 

                                                                                                                             Burmistrz Łasku

                                                                                                                          Gabriel Szkudlarek