Azbest

Nabór wniosków na dofinansowanie przy usuwaniu wyrobów azbestowych

Burmistrz Łasku informuje, że gmina Łask będzie ubiegać się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Łask w 2023 roku.

Dofinansowaniu będą podlegać koszty związane z:

 • demontażem wyrobów zawierających azbest z dachów budynków;
 • odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu;
 • przygotowaniem do transportu i transportem wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia;
 • unieszkodliwieniem poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny zapoznać się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce „Gospodarka - Azbest”. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez osobę (osoby) będącą właścicielem nieruchomości, na której znajduje się wyrób zawierający azbest należy złożyć:

 • poprzez pocztę tradycyjną (wysłaną na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask)
 • przez Elektroniczną skrzynkę podawczą na adres ePUAP: /5228wuxejz/skrytka
 • do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku

Nabór trwa od 20 stycznia 2023 r. do nieprzekraczalnego terminu 17 lutego 2023 r. W naborze decyduje kolejność złożonych wniosków.

Ponadto po złożeniu wniosku należy niezwłocznie przesłać na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Łasku (um@lask.pl) zdjęcie wyrobów zawierających azbest wraz z oznaczeniem nieruchomości, na której się znajduje.

Dofinansowaniu podlegają, jedynie te wyroby, co do których została złożona „Informacja o wyrobach zawierających azbest” i znajdują się w Bazie Azbestowej.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej www.lask.pl (w zakładce GOSPODARKA – Azbest) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku.

Ponadto informuję, że warunkiem realizacji programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Łask o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku (III piętro, pok. nr 63 lub pod nr tel. 43 676 83 63).

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

Załączniki: 

 

Informacje o wyrobach zawierających azbest

Przypominamy, że zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) wykorzystujący wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Następnie jeden egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy przedłożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku Burmistrzowi Łasku. Natomiast drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Powyższą informację należy składać poprzez pocztę tradycyjną (wysłaną na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask), w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku bądź przez Elektroniczną skrzynkę podawczą na adres ePUAP: /5228wuxejz/skrytka.

Stosowne druki są dostępne na stronie http://www.lask.pl, w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu (pok. 63).

- Informacja

 

Dofinansowania z WFOŚiGW na usuwanie azbestu

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask w 2022 roku” zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 

Wartość całkowita zadania: 27 953,82 zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 23 651,00 zł
 

Zakres zadania obejmuje:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 25 posesji z terenu gminy Łask, poprzez:

 • demontaż pokrycia dachowego, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 5,312 Mg.
 • zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 50,496 Mg.
   

www.zainwestujwekologie.pl

 

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2021 roku” zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 41 058,21

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 33 403,00 zł

Zakres zadania obejmuje:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 27 posesji z terenu gminy Łask, poprzez:

- demontaż pokrycia dachowego, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 43,360 Mg.

- zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 21,106 Mg.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2020 roku” zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 26.296,98

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 21.217,00 zł

Zakres zadania obejmuje:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 19 posesji z terenu gminy Łask, w tym:

- demontaż pokrycia dachowego, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 20,000 Mg.

- zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 26,336 Mg.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2019 roku”  zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 34 978,12zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 31 480,00 zł

Zakres zadania:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 33 posesji z terenu gminy Łask, poprzez:

- demontaż pokrycia dachowego, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 35,712 Mg.

- zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości szacunkowej 46,000 Mg.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Baza azbestowa

18.08.2009 r. - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Łask

18.08.2009 r. - Program Usuwania Azbestu dla Gminy Łask