Gospodarka odpadami

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od dnia 17.09.2013 roku funkcjonuje PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  KOMUNALNYCH zlokalizowany w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.

CZYNNY: WTOREK 11:00 – 19:00; CZWARTEK 11:00 – 19:00; SOBOTA (1 i 3 sobota miesiąca) 09:00 – 13:00

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

 1. Chemikalia (farby i rozpuszczalniki)
 2. Zużyte baterie i akumulatory
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 4. Odpady wielkogabarytowe w tym meble
 5. Odpady budowlano-rozbiórkowe
 6. Zużyte opony
 7. Odpady zielone (trawa, liście)
 8. Opakowania ze szkła (białe i kolorowe)
 9. Opakowania z tworzyw sztucznych
 10. Przeterminowane leki

 

Istotne pliki do pobrania
 

Rejestr działalności regulowanej podmiotów w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszańców nieruchomości na terenie miasta i gminy Łask

Wykaz Firm  prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask

 

OZNAKOWANIE I DOSTAWA NOWYCH POJEMNIKÓW

 

 

INFORMACJA O NOWYM SPOSOBIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w Sprawie Szczegółowego Sposobu Selektywnego Zbierania Wybranych Frakcji Odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 19), informujemy, iż: nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów u ,, źródła’’ w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem ,, Papier’’; frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt. 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem ,,Szkło’’; frakcje odpadów o których mowa w § 3 pkt. 3 i 4, w skład której wchodzą odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonym napisem  ,, Metale i tworzywa sztuczne’’; frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt. 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem ,, Bio’’. Na wprowadzenie pojemników na odpady w określonych kolorach gminy mają 5 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2017 r. Gminy, które mają zawarte umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przed wejściem w życie Rozporządzenia, korzystają z okresu przejściowego do czasu jej zakończenia. Informujemy, iż gmina Łask ma zawartą umowę z firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowych warunkach do 30 czerwca 2019 r. Z chwilą wyłonienia wykonawcy na to zadanie z dniem 1 lipca nowy system odbioru odpadów  będzie wdrożony w życie. W porozumieniu z obecnym odbiorcą odpadów nasza gmina nie wyklucza stopniowego wdrożenia w życie w zabudowie jednorodzinnej nowego systemu już w I i II kwartale 2019 r.

 

Krzysztof Nowakowski

 

 

Informacja

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1479)  uruchomiony został  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi numer telefonu 721-11-12-12, na który można zgłaszać interwencje dotyczące przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami.

 

Harmonogram odbioru odpadów z miasta i gminy Łask w roku 2019

- harmonogram

 

Informacjaw sprawie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z § 1 Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały następujące terminy i częstotliwości wnoszenia opłaty każdego roku:

a) za miesiące styczeń, luty i marzec do 31 marca danego roku;

b) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku;

c) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września danego roku;

d) za miesiące październik, listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe uiszcza się z dołu
w terminie do dnia 30 września danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na  indywidualne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami. Wyjaśnienia w sprawach dotyczących płatności (np. numery kont, kwoty opłat) za w/w odpady można uzyskać pod nr telefonu: 43 676 83 22 lub 43 676 83 17.

Natomiast informacje w sprawach dotyczących wywozu odpadów komunalnych, dostarczania pojemników na odpady, można uzyskać pod nr telefonu: 43 676 83 52 lub 43 676 83 77.

Wszystkie wpłaty na konto Gminy Łask dokonywane w formie gotówkowej w Banku PEKAO S.A.  są zwolnione z opłat.

Ulotki informacyjne:

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łask

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Łask

 

Uchwały Rady Miejskiej w Łasku dotyczące Gospodarki Odpadami

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę nr XX/217/2016 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask.

Uchwała  Rady Miejskiej w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty

Uchwała  Rady Miejskiej w Łasku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonej na obszarze gminy Łask.

 • Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uchwałą Nr 17/124/2014 z dnia 6 maja 2014 r. stwierdziło nieważność §4 w/w uchwały (Dziennik Urzędowy  Województwa Łódzkiego z 21.05.2014 r. poz. 2235).

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Słownik pojęć

 1. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399); 
 2. ustawa o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21,  zm. poz. 808,poz 1238); 
 3. odpady komunalne – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach; 
 4. odpady komunalne zmieszane - należy przez to rozumieć odpady pozostałe po segregacji zbierane do typowych pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości; 
 5. odpady suche - należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych; 
 6. odpady problemowe - należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo - rozbiórkowe, zużyte opony; 
 7. bioodpady - należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 
 8. odpady zielone - należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogródków, parków i terenów zielonych; 
 9. właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku; 
 10. nieruchomości zamieszkałe - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek; 
 11. nieruchomości niezamieszkałe - należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne; 
 12. zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe; 
 13. zabudowa wielorodzinna - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze piętro i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami; 
 14. zwierzęta domowe - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 
 15. zwierzęta gospodarskie - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu  przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 
 16. zwierzęta bezdomne - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 
 17. hodowla zwierząt - rozumie się przez to zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu; 
 18. firma wywozowa - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jak również przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości ciekłych; 
 19. zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych objęte wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz oczyszczalnię ścieków wymienioną w zezwoleniach Burmistrza Łasku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 
 20. PSZOK - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 
 21. gospodarstwo domowe -  zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach.