Komisje

Komisja Gospodarki, Finansów i Budżetu


Do zadań stałych komisji należy:

 1. kontrola wykonywania zadań przez burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,
 2. opracowywanie i przedkładanie radzie opinii zbiorczych w sprawach merytorycznych, związanych z działalnością komisji,
 3. opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
 4. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał rady,
 5. kontrola wykonania uchwał rady.

Skład komisji:

 1. Grzegorz Rosiak - Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Owczarek - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Elżbieta Rytwińska - Członek Komisji
 4. Robert Bartosik - Członek Komisji
 5. Wojciech Madej – Członek Komisji
 6. Grzegorz Ciebiada – Członek Komisji
 7. Włodzimierz Nowicki –  Członek Komisji

 

Komisja Oświaty i Kultury


Skład komisji:

 1. Włodzimierz Nowicki - Przewodniczący Komisji
 2. Anna Walczewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Magdalena Klimczak - Członek Komisji
 4. Zbigniew Sowała - Członek Komisji
 5. Adam Marek – Członek Komisji
 6. Stanisław Bordowicz – Członek Komisji

 

Komisja Porządku Publicznego


Skład komisji:

 1. Stanisław Kołodziejski - Przewodniczący Komisji
 2. Włodzimierz Henke - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Zbigniew Sowała - Członek Komisji
 4. Wojciech Marianowski - Członek Komisji
 5. Piotr Kościan – Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna


Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 1. Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola dzialalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komsja rewizyjna bada w szczególnosci gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.
 3. Przedmiotem dzialalności kontrolnej komisji rewizyjnej jest:
  • gospodarka finansowa,
  • zarządzanie mieniem gminy,
  • przestrzeganie przepisów prawa,
  • wykonywanie uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
  • wykonywanie zadań statutowych i przestrzeganie obowiazujących regulaminów przez burmistrza, gminne jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze gminy.
 4. Do właściwości komisji rewizyjnej należą czynności opiniodawcze i wnioskodawcze, zastrzeżone do jej kompetencji przez przepisy prawa, a w szczególności wnioskowanie w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

Skład komisji:

 1. Elżbieta Rytwińska – Przewodniczący
 2. Adam Marek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Włodzimierz Henke - członek

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Skład komisji:

 1. Zbigniew Sowała - Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Kościan - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Józef Rychlik - Członek Komisji
 4. Wojciech Marianowski - Członek Komisji
 5. Grzegorz Groblewski – Członek Komisji
 6. Stanisław Bordowicz – Członek Komisji
 7. Krzysztof Owczarek –  Członek Komisji

 

Komisja Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej


Skład komisji:

 1. Grzegorz Stolarek - Przewodniczący Komisji
 2. Agnieszka Łukaszewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Mariusz Janiszewski - Członek Komisji
 4. Magdalena Klimczak - Członek Komisji
 5. Stanisław Kołodziejski – Członek Komisj
 6. Józef Rychlik – Członek Komisji