Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NA 2018 R.

 

UPRAWNIENI DO ZWROTU

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym. Zasady zwrotu podatku określa ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

Producentami rolnymi są:    
1. osoby fizyczne,

2. osoby prawne,

3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:   
•  od 01 do 28 lutego 2018 r. (faktury za okres od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.)

•  od 01 do 31 sierpnia 2018 r. (faktury za okres od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r.)

WYMAGANE DOKUMENTY

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- Oryginał faktur VAT albo ich poświadczone kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6  miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

- Kopie umów dzierżawy użytków rolnych (do wglądu),  
  

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO         
Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym na 2018 rok wynosi 86,00 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91.     
 

TERMINY WYPŁATY ZWROTU PODATKU

Decyzję o zwrocie podatku wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na położenie gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzjinastępuje w terminach:
- od 03 do 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w lutym,

- od 01 do 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w sierpniu.   

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miejskim w Łasku w Biurze Obsługi Interesanta, w pokoju 21 I piętro oraz  na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce Wydziały (Wydział Finansowy).