Zmiany w oświacie

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla wielu dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez  gminę Łask był wyjątkowym momentem w życiu zawodowym. Z dniem 31.08.2018 r. wymienieni dyrektorzy zakończyli sprawowanie funkcji dyrektora:

 • Tomasz Tkaczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Okupie - funkcję  pełnił przez 24 lata (w okresie od 01.12.1994 r. do 31.08.2018 r.)
 • Iwona Czyżyk – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku  - obowiązki  dyrektora  sprawowała przez 20 lat (w okresie od 01.09. 1998 r. do  31.08.2018 r.)
 • Jolanta Wilczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku – zarządzała szkołą  przez 10 lat (w okresie od 01.09. 2008 r. do 31.08.2018 r.)
 • Violetta Dygasińska – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku – funkcję  dyrektora gimnazjum sprawowała przez 5 lat (od 21.01.2013 r. do 31.08.2018 r.)
 • Anna Mizera – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 im. „Misiaczek”  w Łasku  – zarządzała  przedszkolem przez 5 lat (w okresie  od 01.09.2013 r. do 31.08.2018 r).
   


 

Państwo dyrektorzy, nie żegnają się z nami. Będą dalej pracować w naszych szkołach i przedszkolach w charakterze nauczycieli. Natomiast pani Violetta Dygasińska po wygranym  konkursie, z dniem 01.09.2018 r. rozpoczęła pracę na stanowisku dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku.

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek  serdecznie podziękował państwu dyrektorom:

 • za bardzo dobrą jakość pracy na rzecz nauczania i wychowania dzieci i młodzieży;

 • za zaangażowanie i osobisty nadzór nad przeprowadzanymi remontami związanymi z modernizacją budynków szkół i przedszkoli;
 • za aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z EFS i WFOŚiGW  w celu: uatrakcyjniania warunków kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześniania bazy dydaktycznej; za krzewienie pamięci o świętach narodowych;
 • za owocną współpracę z gminą Łask;

 • za aktywność na rzecz środowiska lokalnego:  miasta i gminy. 
   

Z dniem 01.09. 2018 r. rozpoczynają pracę na stanowiskach dyrektorów szkół i przedszkoli:

- Izabela Knul – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. Wyłoniona w konkursie na dyrektora SP1. Powierzenie obowiązków dyrektora na okres 5 lat tj. od 01.09.2018 r. do 31.08.2022/2023 r. Przed objęciem stanowiska pani Izabela Knul była zatrudniona w SP1 w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;

- Anna Krzymińska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku. Wyłoniona w drodze konkursu na dyrektora PP3. Przed objęciem stanowiska pani Anna Krzymińska była zatrudniona w PP6 jako nauczyciel wychowania przedszkolnego;

- Violetta Dygasińska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1  w Łasku. Wyłoniona w drodze konkursu na dyrektora PP1. Przed objęciem stanowiska pani Violetta Dygasińska pełniła funkcję dyrektora PG nr 1 Łasku;

Dyrektorom wyłonionym w drodze postępowania konkursowego burmistrz Łasku powierzył  funkcję na okres 5 lat tj. od 01.09.2018 do 31.08 2023 r.

- Małgorzata Kujda – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku. Burmistrz Łasku powierzył tę funkcję pani Małgorzacie Kujdzie na okres  roku szkolnego  2018/2019 (do 31.08.2019 r.). Małgorzata Kujda jest zatrudniona w Publicznym Gimnazjum nr 1 jako nauczycielem chemii;

- Justyna Masierek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Okupie. Burmistrz Łasku powierzył tę funkcję pani Justynie Masierek  na okres 10 miesięcy tj. od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. Pani dyrektor jest nauczycielem matematyki zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Okupie. W okresie wcześniejszym pracowała w Publicznym Gimnazjum nr 2 w charakterze nauczyciela matematyki oraz nauczyciela wspomagającego.

W dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 burmistrz pogratulował dyrektorom nominacji, życzył  wielu sukcesów w pracy  z dziećmi i młodzieżą, bardzo dobrej  współpracy z gronem pedagogicznym, rodzicami i lokalną społecznością.