Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości

Informujemy Mieszkańców Miasta i Gminy Łask, że od 01 lipca br. zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość stawek opłat.

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty przyjęto metodę w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
 

1. Dla nieruchomości zamieszkałych:

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz określonej stawki opłaty:

17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – selektywna zbiórka odpadów, lub

34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – nieselektywna zbiórka odpadów.

 

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych:

- segregacja

pojemnik o pojemności 120 l - 40,00 zł

pojemnik o pojemności 140 l - 40,00 zł

pojemnik o pojemności 240 l - 78,00 zł

pojemnik o pojemności 1100 l - 178,00 zł

pojemnik o pojemności 7000 l - 1128,00 zł

- bez segregacji:

pojemnik o pojemności 120 l - 80,00 zł

pojemnik o pojemności 240 l - 156,00 zł

pojemnik o pojemności l100 l - 352,00 zł

pojemnik o pojemności 7000 l - 2256,00 zł

 

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustala się od właścicieli tych nieruchomości ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 

120,00 zł, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, lub

240,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych bez względu na prowadzony sposób segregacji odpadów oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty tj. od dnia wejścia w życie w/w uchwały, która następuje z dniem 1 lipca 2019 r.
 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali brak segregacji otrzymają w najbliższych dniach zawiadomienia o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od miesiąca lipca, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
 

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku otrzymają w najbliższych dniach zawiadomienia o wysokości nowej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019 od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.