Zarządzenie Burmistrza Łasku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.