Zarządzenie Burmistrza

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -
przeciwdziałanie narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia.