Zamiana opłaty skarbowej

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) zmienia się opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od 24 lipca 2020 r. opłata ta niezależnie od rodzaju wnioskowanej inwestycji wynosić będzie 598 zł.

Zwolnienie od opłaty dotyczy jedynie przypadku jeżeli wydanie decyzji następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu wskazanego we wniosku.

Zmiana ta następuje w wyniku zmian ustawowych niezależnych od organów gminy, które tę radykalnie podwyższoną opłatę muszą egzekwować.