XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 6 października 2017 r. do 16 listopada 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/396/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka, gmina Łask.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Wola Stryjewska i Wola Bałucka, gmina Łask.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wydrzyn i Orchów, gmina Łask.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Kopyść, gmina Łask.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Anielin i Karszew, gmina Łask.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Karszew, gmina Łask.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Krzucz i Anielin, gmina Łask.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Anielin, gmina Łask.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.
 19. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łasku nt. „Kontrola realizacji zadań statutowych pod względem dostępności i poziomu udzielanych świadczeń przez Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku w roku 2016”.
 20. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych, cz. 2.
 21. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Korespondencja i sprawy różne.
 24. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                                        

 Przewodniczący

                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                      /-/ Robert Bartosik