XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 18 października 2017 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 25 sierpnia do 5 października 2017 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na prace przygotowawcze związane z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Warszawska w Łasku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na prace przygotowawcze związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Gorczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków dofinansowania lub zabezpieczenia ich zwrotu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 "Poprawa jakości środowiska miejskiego" dla przedsięwzięcia nr POIS.02.05.00-00-0119/16 pn. "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Okupie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bałuczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bałuczu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 482 i rzeką Grabią, gmina Łask.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rembów, działki o nr ew. 2 i 3, gmina Łask.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Łask.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z przeniesieniem własności naniesień budowlanych.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości położonej we Wronowicach będącej własnością osób fizycznych.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki położona w Łasku przy ul. Jana Pawła II).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki położona w Łasku przy ul. Jesionowej).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki położona w Łasku przy ul. Narutowicza).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 30. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 31. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 32. Zapytania i wolne wnioski.
 33. Korespondencja i sprawy różne.
 34. Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                                                      

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łasku

/-/ Robert Bartosik