XXXIV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19 maja do 21 czerwca 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017-2027
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobroń
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łaskiemu w zakresie remontu nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniach drogi gminnej - ulicy Polnej z drogami powiatowymi- ulicą 9 Maja i Południową w Łasku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/201/2016 w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020"
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (nieruchomość położona w Bałuczu)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (nieruchomość położona we Wrzeszczewicach)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności gruntowej na części nieruchomości położonej w Łasku będącej własnością osoby fizycznej
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2017 r.
 21. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 22. Zapytania i wolne wnioski
 23. Korespondencja i sprawy różne
 24. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                    Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                       /-/ Robert Bartosik