XXIX sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 3 lutego 2021 r. (środa) o godz. 12.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Transmisja obrad prowadzona jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 04.12.2020 r. do .20.01.2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Grabi".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2021 rok. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2021 r.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu Gminy Łask za I półrocze 2020 r. z uwzględnieniem wpływu pandemii koronawirusa na wysokość dochodów.
 18. Sprawozdania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku z działalności komisji w 2020 roku.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 r.
 20. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Korespondencja i sprawy różne.
 23. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

                                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                 /-/ Robert Bartosik