XXIV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Łasku.
 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 26.06.2020 do 10.09.2020 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata  2020-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 roku".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (lokal poł. przy ul. Warszawskiej 42).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (lokal poł. w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Teodorach).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część nieruchomości przy ul. Warszawskiej 14 na cele parkingowe).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (garaż poł. w Teodorach).
 20. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Korespondencja i sprawy różne.
 23. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
   

Transmisja online z sali obrad prowadzona jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                                       Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                          /-/ Robert Bartosik