XVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 5 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 5 grudnia 2019 r. do 23 stycznia 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Łask-Teodory”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu nagród oraz wyróżnień  przyznawanych przez Gminę Łask za osiągnięte wyniki sportowe".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2020 roku”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (na cele rolne).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (garaż przy ul. Komuny Paryskiej).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (garaż przy Pl. Szarych Szeregów).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (garaż przy Pl. Szarych Szeregów).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (dwa garaże przy ul. Wojska Polskiego).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (garaż przy ul. Wojska Polskiego).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (garaż przy ul. Wojska Polskiego).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2020 rok. 
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2020 r.
 32. Sprawozdania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku z działalności komisji w 2019 roku.
 33. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 r.
 34. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 35. Korespondencja i sprawy różne.
 36. Zapytania i wolne wnioski.
 37. Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

                                                                                                                             

Wstęp na sesję wolny.

Wiceprzewodniczący

  Rady Miejskiej w Łasku

/-/ Stanisław Kołodziejski