XLIV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 20 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 16 lutego 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/399/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na prace przygotowawcze związane z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 482 - ul. Warszawska w Łasku.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/400/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na prace przygotowawcze związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Gorczyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej, nauczyciela rehabilitanta, nauczyciela wspomagającego i doradcy zawodowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Łask z przeznaczeniem pod drogę).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Łopatki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Orchów z przeznaczeniem pod drogę).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Wola Łaska z przeznaczeniem pod drogę).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.
 23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łask ze "Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14".
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.
 27. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu w kadencji 2016-2019. 2016-2019.

1/ Przedstawienie informacji o zgłoszonych kandydatach.

2/ Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

3/ Przyjęcie zasad przeprowadzenia wyboru ławników.

4/ Wybór komisji skrutacyjnej.

5/ Przeprowadzenie tajnego głosowania.

6/Ogłoszenie wyników wyborów.

  28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu w wyborach
        uzupełniających w kadencji 2016-2019
  29. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
  30. Zapytania i wolne wnioski.
  31. Korespondencja i sprawy różne.
  32. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łasku

/-/ Robert Bartosik