XIV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku XIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19 września do 17 października 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Łask.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulicom, placom, parkom i innym obiektom na terenie gminy Łask.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży poza przetargiem (nieruchomość poł. w Łasku, obręb 15 o pow. 426 m2).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży poza przetargiem (nieruchomość poł. w Łasku, obręb 15 o pow. 416 m2).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży poza przetargiem (nieruchomości poł. w Łasku, obręb 3).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (obręb 4 m. Łask).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (obręb Ostrów).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Krzucz o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
 22. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji projektu pn. "Modernizacja transportu publicznego" oraz wykorzystania dotacji gminnej przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku za rok 2018".
 23. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 24. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 25. Zapytania i wolne wnioski.
 26. Korespondencja i sprawy różne.
 27. Zakończenie XIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                                /-/ Robert Bartosik