XIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 13.30 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku XIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

3. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19 czerwca do  6 września 2019 r.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta i gminy Łask oraz uchwalenia Regulaminu funkcjonowania targowisk.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad Zabytkami dla Gminy i miasta Łask na lata 2019-2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące chodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.

15. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu, Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli i Sądu Rejonowego w Łasku na kadencję 2020-2023.

    1/ Przedstawienie informacji o zgłoszonych kandydatach.

    2/ Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

    3/ Przyjęcie zasad przeprowadzenia wyboru ławników.

    4/ Wybór komisji skrutacyjnej.

    5/ Przeprowadzenie tajnego głosowania.

    6/Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

17. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Korespondencja i sprawy różne.

20. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łasku

/-/ Robert Bartosik