XI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 3 lipca 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Podjęcie uchwały  w sprawie przyznania medalu okolicznościowego "Zasłużony dla miasta Łask".
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 31 maja do 18 czerwca 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące chodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łask do realizacji działania "Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU" w ramach instrumentu "Łącząc Europę".
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2019 r.
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.
 30. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 31. Korespondencja i sprawy różne.
 32. Zapytania i wolne wnioski.
 33. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                                   /-/ Robert Bartosik