Wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2016 roku

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji, podobnie jak w latach poprzednich, organizujemy dla dzieci rolników letni wypoczynek, połączony z programem rehabilitacji leczniczej. Proponujemy wyjazd na turnusy rehabilitacyjne, trwające dwadzieścia jeden dni, do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w:

- Szklarskiej Porębie, w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)

- Jedlcu w terminie od 28 lipca 2016r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu ruchu)

Z oferty naszej mogą skorzystać dzieci, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek - w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok.
  • będące w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2001-2009), z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie likwidacji chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu.
  • samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie, załatwianie potrzeb fizjologicznych itp.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminiedo 6 maja br.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne będą miały dzieci z niepełnosprawnością orzeczoną przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, na które wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny.

Odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadające równowartości ceny biletów publicznego środka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w całości pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. Termin wpłat za turnusy mija 20 maja 2016 r.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej – szczególnie w przypadku rodzin niepełnych
i wielodzietnych – możliwe jest obniżenie kwoty opłaty lub zwolnienie z obowiązku jej wniesienia, a podanie w tym zakresie należy złożyć razem z wnioskiem.

Osoby zainteresowane naszą ofertą, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do dowolnej Placówki Terenowej KRUS, w celu pobrania formularza wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Tel. kontaktowy w PT KRUS w Zduńskiej Woli : (43) 823 93 10, 824 14 16.

Dyrektor

Oddziału Regionalnego

KRUS w Łodzi

Tomasz Nowicki