Warto przyłączyć się do kanalizacji – apel do mieszkańców

Apelujemy do mieszkańców gminy Łask na terenach, gdzie przebiega miejska sieć kanalizacji sanitarnej o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego wykonania przyłączeń oraz zawarcia umów na odbiór ścieków z Państwa nieruchomości.

Informujemy, iż obowiązek przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynika z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403 z późniejszymi zmianami) tj. „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

Spełnienie jakości oczyszczania ścieków na nieruchomości wynika z zapisów Prawa Wodnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). zgodnie z par. 11 ust 5 rozporządzenia -  spełnienie jakości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami stawianymi aglomeracji w której zlokalizowana jest nieruchomość. Właściciele instalacji są zobowiązani do dokonania zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni do odpowiednich organów ochrony środowiska (Urząd Miejski w Łasku) zgodnie z par. 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. „w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 11 Uchwały nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. „w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łask” (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Poz. 2801 z dnia 13 maja 2019 r.) „Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych zobowiązani są do ich opróżniania w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia oraz gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Ilość wywiezionych ścieków nie może znacząco odbiegać od ilości zużytej wody na nieruchomości”.