Uproszczone plany urządzenia lasu

Urząd Miejski w Łasku otrzymał realizowany przez firmę TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Płomyka 58 projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Łask celem wyłożenia do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.     

W związku z powyższym proszę właścicieli lasów o zapoznanie się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasu i ewentualne składanie w terminie do 04.10.2017 r. zastrzeżeń i wniosków. Ww. plany wyłożone są w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 – w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 50 - II piętro).

 

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek