Susza rolnicza – szacowanie strat

Informuję, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na podstawie drugiego okresu raportowania stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski, w tym w województwie łódzkim.

Natomiast na terenie gminy Łask przekroczenia wartości klimatycznego bilansu wody nastąpiły według trzeciego (11.IV-10.VI) i czwartego (21IV-20.VI) okresu raportowania IUNG dla kategorii gleby I tj. V-VI klasy obecnie tylko dla  zbóż jarych i ozimych.

W związku z powyższym Gmina Łask przystąpi do procedury postępowania związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą rolniczą, przy uwzględnieniu nowych okresów raportowania IUNG.

Nowe okresy raportowania zamieszczane są na stronie www.susza.iung.pulawy.pl. Na ich podstawie określane są kategorie gleb i gatunki roślin uprawnych, które mogą być objęte suszą rolniczą.

Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej. W związku z powyższym, aby rolnik mógł ubiegać się o pomoc państwa wysokość strat powinna być równa lub większa 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać do tut. Urzędu do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. 49) wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym do dnia 12.07.2019 r. Wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do zbioru zgłoszonej uprawy, ponieważ komisja dokonuje jej lustracji na miejscu.

Druki wniosków wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce Rolnictwo lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa  (II piętro, pok. 49). Ponadto do ww. wniosku należy dołączyć wydruk lub kserokopię wniosku o płatności obszarowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez Biuro Powiatowe ARiMR w Łasku.

 

WNIOSKI

Burmistrz Łasku

/-/ Gabriel Szkudlarek