Stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski

Informuję, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na podstawie dziewiątego okresu raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku, stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Według ww. raportu na terenie gminy Łask przekroczenia wartości klimatycznego bilansu wody w oparciu o kategorie gleb  nastąpiły dla następujących upraw:

- dla kategorii gleby I (gleby bardzo lekkie) : ziemniaki, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, rośliny strączkowe;

- dla kategorii gleby II (gleby lekkie): kukurydza na kiszonkę, ziemniaki, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;

- dla kategorii gleb III (gleby średnie): ziemniaki, krzewy owocowe, rośliny strączkowe;

W związku z powyższym gmina Łask powiadomi Urząd Wojewódzki w Łodzi  o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji  w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęską żywiołową oraz powoła komisję gminną do szacowania szkód.

Wobec powyższego rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie przez komisję szkód  powstałych w gospodarstwie rolnym do Urzędu Miejskiego w Łasku w Biurze Obsługi Interesanta (parter) do dnia 04.09.2015 r.

Druki wniosków wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej www.lask.pl  w zakładce Rolnictwo lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi (II piętro, pok. 49). Ponadto do ww. wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności obszarowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez Biuro Powiatowe ARiMR w Łasku.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek