Rozliczono granty sołeckie

Zgodnie z zawartymi umowami  w dniu 13 czerwca 2018 r. pomiędzy województwem łódzkim,  a gminą Łask  na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych trzy dotowane sołectwa zakończyły ich realizację.

Sołectwo Sięganów jako pierwsze zrealizowało zadanie pn. „Unowocześnienie sali w budynku Domu Ludowego w Sięganowie”. W ramach przyznanej dotacji oraz ze środków budżetu gminy (w tym środków funduszu sołeckiego) zostały zakupione materiały budowlane, które mieszkańcy wykorzystali  do przeprowadzenia remontu Sali oraz do wykonania stołów. Ponadto zostały zakupione krzesła i warnik do wody.

Kolejnym z dotowanych, który zrealizował zadanie było sołectwo Remiszew. W ramach przyznanej dotacji na projekt pn. „Unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Remiszewie”, jak również ze środków budżetu gminy (w tym środków funduszu sołeckiego) zostały zakupione materiały budowlane, które mieszkańcy wykorzystali  do wykonania remontu toalety, wydzielenia szatni i holu w świetlicy, jak również zakupiono wyposażenie. Wszystkie prace remontowe w obydwóch obiektach zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców ww. sołectw przy znaczącym zaangażowaniu sołtysów.

Trzecim sołectwem, które zrealizowało dotację celową są Wrzeszczewice. Dotacja została przyznana na zorganizowanie projektu pn.  „Zapomniane potrawy- międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w sołectwie Wrzeszczewice”. Warsztaty odbyły się w dniu 13.10.2018 r. w świetlicy wiejskiej.  W ramach otrzymanej dotacji oraz ze środków z budżetu gminy zostało  zakupione wyposażenie do obiektu i artykuły spożywcze niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Organizacją warsztatów zajęły się członkinie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich we Wrzeszczewicach.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom wymienionych sołectw za zaangażowanie i poświęcenie własnego wolnego czasu na realizację ww. projektów oraz za udział w warsztatach.