Rolniku! Oszacuj swoje szkody

Ogólne zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wojewoda powołuje Komisje do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Warunkiem oszacowania przez komisję szkód spowodowanych przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, które wystąpiły na terenie gminy Łask jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód do tut. urzędu. Wniosek winien zawierać podpisaną przez składającego zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód. Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

Podanie i ujęcie w protokole nieprawidłowych danych może wiązać się z wydłużeniem terminu otrzymania przez producenta rolnego protokołu, a w konsekwencji z utrudnieniami w uzyskaniu pomocy.

Ustalenia wysokości szkody komisja dokonuje poprzez lustrację poszkodowanej uprawy. Komisja szacuje wszystkie szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i w środkach trwałych), gdyż za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej.

Szkody powstałe w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego należy szacować w skali całego gospodarstwa rolnego, bez względu na to jaka jego część znajduje się na terenie gminy w której wystąpiły szkody w uprawach rolnych dotkniętych zjawiskiem, a jaka część jest położona na terenie innej gminy czy innego województwa.

W przypadku wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.