Przypomnienie o składaniu sprawozdań końcowych

Informujemy organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask na rok 2016 o konieczności złożenia sprawozdania częściowego  z realizowanego zadania.

Sprawozdania częściowe należy składać zgodnie z terminem wskazanym w zawartych umowach tj. do dnia 30 stycznia 2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego                  w Łasku na wzorze sprawozdania określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) 

Wzór sprawozdania do pobrania poniżej.

Załączniki: