Projekt: Dobry start w przyszłość

W dniu 7 października  2019 roku gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami”.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 525 789,29 zł

Kwota dofinansowania: 446 908,29 zł (85% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

Cel projektu: Poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku poprzez objęcie wsparciem 7 dzieci z niepełnosprawnościami, doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz nabycie kompetencji/kwalifikacji przez min. 80% z 11 nauczycielek pracujących w OWP w Łasku.