Projekt: Dobry start w przyszłość

W dniu 7 października  2019 roku gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami”.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 525 789,29 zł

Kwota dofinansowania: 446 908,29 zł (85% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r.

Cel projektu: Poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku poprzez objęcie wsparciem 7 dzieci z niepełnosprawnościami, doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz nabycie kompetencji/kwalifikacji przez min. 80% z 11 nauczycielek pracujących w OWP w Łasku.


 

 

 

W ramach realizowanego w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. „Leśne Skrzaty” w Łasku  projektu  pn. „Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (XI.1.1. RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) między innymi powstała Sala Doświadczania Świata. Tego rodzaju sala to jednocześnie pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem, jak i narzędzie terapeutyczne. Istotą  Sali doświadczania świat jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, która składa się z dźwięków, zapachów, faktur, świateł i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie. Przebywanie w sali  stymuluje układ nerwowy i dostarcza bodźców, które mogą pozytywnie wpływać na koncentrację pamięć, aktywność fizyczną. Na bazie zakupionego wyposażenia do Sali doświadczania świata od lutego br. rozpoczęto realizację zajęć polisensorycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie. Projektem został objęty także zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych do realizowanych zajęć specjalistycznych, doposażenie  placu zabaw oraz  dodatkowe wyposażenie do sal zajęciowych grup integracyjnych, co zwiększa jakość świadczonych usług dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ze względu na COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do 31 października br.

Galeria: 

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata