Program ograniczania niskiej emisji w Łasku

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Na zadanie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W ŁASKU”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2018, zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 2 585 100,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 904 320,00 zł

Zakres zadania:

1.  Likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła w 101 lokalizacjach na terenie Łasku.

2.  Prowadzenie kampanii edukacyjnej i promocji połączonej z przygotowaniem i rozprowadzeniem na terenie miasta ulotek oraz plakatów promujących działanie ograniczające niską emisję.

3.  Utworzenie bazy danych zawierającej pełną inwentaryzację budynków zgłoszonych do programu pozwalającej na skuteczny monitoring uzyskanego w wyniku zadania efektu ekologicznego oraz umożliwiającej wprowadzanie kolejnych modernizacji.

 

 

Wzór umowy zawieranej między Gminą Łask a mieszkańcem wraz ze wzorem załącznika:

 

Podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy zadeklarowali udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku

 

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzirozpatrzył pozytywnie wniosek Gminy Łask o dofinansowanie na wymianę lokalnych źródeł ciepła lub podłączeń do istniejących obiektów sieci ciepłowniczej dla mieszkańców. Wobec powyższego na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łasku, która odbędzie się 6 września 2017 r., zaplanowano wprowadzenie do budżetu gminy środków z dotacji udzielonej przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGminie Łask na zadanie pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku”.

W związku z powyższym od 7 września 2017 r. z mieszkańcami, którzy zadeklarowali udział w ww. Programie i ujęci zostali we wniosku złożonym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach niniejszego zadaniaoraz spełniają warunki określone w regulaminie przyjętym uchwałą Nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 maja 2017 r., Gmina Łask będzie zawierała stosowne umowy.

            Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łask, na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018 okres kwalifikowalności kosztów realizacji Zadania obejmuje  czas od dnia zawarcia Umowy mieszkańca z Gminą Łask do 30.09.2018 r.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2016 r. do 30.09.2018 r. dotyczy jedynie kosztów poniesionych przez Odbiorców Końcowych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Programie Priorytetowym „Poprawa jakości powietrza  poprzez likwidację niskiej emisji realizowaną w ramach programu KAWKA” składając deklarację do  Gminy i zostali ujęci we wniosku o dofinansowanie złożonym do Funduszu w roku 2015.

 

 

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku

 

W pierwszym kwartale 2017 r. Gmina Łask zbierała deklaracje mieszkańców Łasku o chęci udziału w programie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI” realizowanym za pośrednictwem Gminy Łask z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Po zweryfikowaniu złożonych deklaracji Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie na wymianę lokalnych źródeł ciepła lub podłączeń do istniejących obiektów sieci ciepłowniczej dla mieszkańców.

Gmina otrzymała informację, że ZarządWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął w dniu 22.06.2017 r. decyzję o skierowaniu wniosku Gminy Łask na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej. W oczekiwaniu na decyzję Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łask, na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018.

 

Regulamin