Program ograniczania niskiej emisji w Łasku

Informacja o możliwości składania Deklaracji (29.09.2017 r.)

 

W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia wielkości efektu ekologicznego, określonego w umowie zawartej między Gminą Łask a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a także z nieprzystąpieniem mieszkańców ujętych w zadaniu pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku”do podpisania z Gminą Łask umowy o udzielenie dotacji celowej na zadanie obejmujące likwidację lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i zastąpienie go przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, zgodnie z §5 ust. 3 i 4 Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łask, na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018,informuję o możliwości składania deklaracji chęci udziału w programie dotyczącej:

1)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa) o mocy do 25 kW;

2)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa) o mocy do 25 kW;

3)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł gazowy o mocy do 25 kW;

4)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł gazowy o mocy do 25 kW;

5)     wymiany w roku 2017 kotła na paliwo stałe starej generacji na kocioł automatyczny nowej generacji na biomasę (5 klasa) o mocy do 22 kW.

Na ww. przedsięwzięcia po 10 kwietnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku nie wpłynęły deklaracje mieszkańców Łasku decydujących się na ww. wymiany pieca.

Dla osiągnięcia efektu ekologicznego (zmniejszenie emisji do powietrza) przy niezwiększaniu zapotrzebowania na ciepło nowy piec nie powinien mieć większej mocy niż likwidowany.

Deklaracja

Stopień dofinansowania określa ww. regulamin przyjęty uchwałą nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku  z dnia 31 maja 2017 r.

O uwzględnieniu kompletnie wypełnionej deklaracji w zadaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Na zadanie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W ŁASKU”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2018, zostało przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość całkowita zadania: 2 585 100,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi: 904 320,00 zł

Zakres zadania:

1.  Likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła w 101 lokalizacjach na terenie Łasku.

2.  Prowadzenie kampanii edukacyjnej i promocji połączonej z przygotowaniem i rozprowadzeniem na terenie miasta ulotek oraz plakatów promujących działanie ograniczające niską emisję.

3.  Utworzenie bazy danych zawierającej pełną inwentaryzację budynków zgłoszonych do programu pozwalającej na skuteczny monitoring uzyskanego w wyniku zadania efektu ekologicznego oraz umożliwiającej wprowadzanie kolejnych modernizacji.

 

 

Wzór umowy zawieranej między Gminą Łask a mieszkańcem wraz ze wzorem załącznika:

 

Podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy zadeklarowali udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku

 

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzirozpatrzył pozytywnie wniosek Gminy Łask o dofinansowanie na wymianę lokalnych źródeł ciepła lub podłączeń do istniejących obiektów sieci ciepłowniczej dla mieszkańców. Wobec powyższego na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łasku, która odbędzie się 6 września 2017 r., zaplanowano wprowadzenie do budżetu gminy środków z dotacji udzielonej przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGminie Łask na zadanie pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku”.

W związku z powyższym od 7 września 2017 r. z mieszkańcami, którzy zadeklarowali udział w ww. Programie i ujęci zostali we wniosku złożonym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach niniejszego zadaniaoraz spełniają warunki określone w regulaminie przyjętym uchwałą Nr XXXIII/350/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 maja 2017 r., Gmina Łask będzie zawierała stosowne umowy.

            Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łask, na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018 okres kwalifikowalności kosztów realizacji Zadania obejmuje  czas od dnia zawarcia Umowy mieszkańca z Gminą Łask do 30.09.2018 r.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2016 r. do 30.09.2018 r. dotyczy jedynie kosztów poniesionych przez Odbiorców Końcowych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Programie Priorytetowym „Poprawa jakości powietrza  poprzez likwidację niskiej emisji realizowaną w ramach programu KAWKA” składając deklarację do  Gminy i zostali ujęci we wniosku o dofinansowanie złożonym do Funduszu w roku 2015.

 

 

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Łasku

 

W pierwszym kwartale 2017 r. Gmina Łask zbierała deklaracje mieszkańców Łasku o chęci udziału w programie pn.: „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI” realizowanym za pośrednictwem Gminy Łask z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Po zweryfikowaniu złożonych deklaracji Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie na wymianę lokalnych źródeł ciepła lub podłączeń do istniejących obiektów sieci ciepłowniczej dla mieszkańców.

Gmina otrzymała informację, że ZarządWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął w dniu 22.06.2017 r. decyzję o skierowaniu wniosku Gminy Łask na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej. W oczekiwaniu na decyzję Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Łask, na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018.

 

Regulamin