Program Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II

Wymień kocioł starej generacji na proekologiczne źródło ciepła.

Gmina Łask planuje w imieniu mieszkańców złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ogłosił nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II, w ramach programu przewidywane jest dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Program dotyczy całej Gminy Łask.

Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, poprzez dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie województwa łódzkiego.

O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe,  korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta Gminy Łask.

Prosimy zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy Łask o składanie wstępnych deklaracji udziału w programie w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

Na podstawie wstępnych deklaracji, które wpłyną, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie, a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisze umowę.

Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Gminą Łask a mieszkańcem (Odbiorcą Końcowym), nie później niż do 30.08.2019 r.

 

1. Intensywność dofinansowania

 1) Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania określonych w pkt 2 i nie może przekraczać limitów określonych w ppkt od 2) do 4);

 2) Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi:

 • dla kotłowni gazowej, olejowej wynosi 12 000,00 zł;
 • dla podłączenia do sieci cieplnej wynosi 10 000,00 zł;
 • dla ogrzewania elektrycznego wynosi 10 000,00 zł;
 • dla kotłowni na biomasę 12 000,00 zł;
 • dla kotłowni węglowej – węgiel kamienny (piec spełniający wymogi tzw. „klasy 5” oraz ekoprojektu) wynosi 6 500,00 zł;
 • dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła wynosi 12 000,00 zł;
 • dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła wynosi 15 000,00 zł.

 3) Dla źródeł o mocy wyższej niż 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla źródeł o mocy do 40 kW powiększony o podane poniżej kwoty za każdy kW powyżej 40 kW:

 • dla kotłowni gazowej, olejowej 400,00 zł/kW
 • dla podłączenia do sieci cieplnej 400,00 zł/kW
 • dla ogrzewania elektrycznego 300,00 zł/kW
 • dla kotłowni na biomasę 500,00 zł/kW
 • dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) 250,00 zł/kW
 • dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 1 000,00 zł/kW
 • dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła 1 200,00 zł/kW

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do maksymalnej mocy znamionowej instalowanego źródła ciepła.

 4) Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tys. zł w przypadku inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne, a w przypadku inwestycji realizowanych przez pozostałych Odbiorców Końcowych w budynkach wielorodzinnych kwoty 6 tys. zł na każdy lokal mieszkalny.

2. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

 1) Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego udokumentowane w postaci zapłaconych faktur lub rachunków, w tym:

 • koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
 • koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu;
 • koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej;
 • koszty wykonania węzła cieplnego;
 • koszty wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.

 2) Kosztami niekwalifikowanymi są koszty ponoszone przez Beneficjenta - jednostkę samorządu terytorialnego, oraz koszty ponoszone przez Odbiorcę Końcowego nie wymienione w pkt 2 ppkt 2).

 3) Podatek VAT nie może stanowić kosztów zadania jeżeli Odbiorcy końcowemu przysługuje prawo do jego odliczenia.

Osoby planujące przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej proszone są o kontakt w pierwszej kolejności z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łasku i załączenie kserokopii wydanych przez PEC warunków lub co najmniej kserokopii wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji.

Osoby podłączające się do sieci gazowej proszone są o dołączenie do deklaracji - kserokopii umowy z PSG lub kserokopii warunków przyłączeniowych z PSG.

Deklaracje bez wymaganych dokumentów będą automatycznie odrzucane.

Deklaracje przyjmowane będą do dnia 18 czerwca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta.

 

Informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - II piętro:

Wioletta Rabenda – Naczelnik Wydziału, pok. 48, tel. 43 676 83 48

Małgorzata Gawlikowska – inspektor, pok. 49, tel. 43 676 83 49

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji udziału w ww. programie.

Załączniki: