Procedura organizacji opieki w Żłobku Gminnym w Łasku w czasie pandemii covid-19

Opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

 

ORGANIZACJA OPIEKI W ŻŁOBKU:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W sali, w której przebywa grupa usunięto  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do żłobka  i ze żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Istnieje możliwość korzystania przez dziecko z „pieluszki przytulanki” pod warunkiem przynoszenia codziennie czystej i wyprasowanej pieluszki.
 4. Leżakowanie odbywa się bez przebierania dziecka w piżamkę na leżakach odsuniętych od siebie na bezpieczną odległość do 1,5m.
 5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w żłobku. Kontrola temperatury ciała dziecka za pomocą termometru bezdotykowego prowadzona jest codziennie oraz w każdej porze, gdy zajdzie taka potrzeba.
 6. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć (z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci tzn. unikanie przeciągów).
 7. Organizacja pracy w żłobku  uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 8. W czasie pobytu organizowane są zajęcia podczas których w miarę możliwości dzieci nie  gromadzą się zbytnio obok siebie. Należy tu zaznaczyć, że dzieciom w wieku żłobkowym trudno wytłumaczyć sytuację pandemii i zachowanie m.in. bezpiecznej odległości lub odmówić płaczącemu dziecku przytulenia przez opiekuna.
 9. Personel kuchenny nie  kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 10. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy.
 11. Podczas pobytu dzieci na świeżym powietrzu (spacery) na terenie żłobka zachowywana będzie wymagana odległość od osób trzecich.
 12. Rodzice zobowiązani są do szybkiego sposobu komunikacji z opiekunami dziecka w żłobku w sytuacjach tego wymagających.
 13. Dziecko przejawiające objawy choroby będzie odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu a rodzice/opiekunowie dziecka niezwłocznie zostaną powiadomieni  w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka. Rodzice zobowiązani są do uaktualnienia numerów kontaktowych.

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA:

 1. Żłobek jest czynny w godzinach od 6.30 do 16.30. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.30.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze żłobka mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 3. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi  do szatni i korytarza głównego żłobka.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do korytarza  znajdującego się między wejściem głównym a wejściem do korytarza żłobka (tzw. przedsionka).
 5. Rodzice/opiekunowie w placówce mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
 6. Po wejściu wraz z dzieckiem do przedsionka rodzic/opiekun: dezynfekuje swoje ręce wg schematu MZ (płyn i instrukcja znajdują się w przedsionku żłobka).
 7. Po dezynfekcji rąk rodzic/opiekun wraz z dzieckiem podchodzi do drzwi gdzie wyznaczony pracownik żłobka zaopatrzony w jednorazową maseczkę / przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki odbiera dziecko od rodzica.
 8. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/opiekun prawny.
 9. Dzieci do placówki są przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe.
 10. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych .
 11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie należy przyprowadzać dziecka do żłobka.
 12. W przedsionku żłobka może znajdować się maksymalnie 1 rodzic wraz z dzieckiem.
 13. Pozostali rodzice proszeni są o pozostanie z dziećmi poza budynkiem, utrzymanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą i stosowanie się do zaleceń personelu żłobka.
 14. Rodziców prosimy o sprawne wykonywanie procedur i nie przedłużanie czasu tak  aby   wszyscy dążyli wprowadzić dziecko do placówki w wyznaczonych godzinach.
 15. Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi żłobka, który pomaga dziecku przebrać się i wprowadza je do grupy.
 16. Po wejściu dziecka na salę pracownik żłobka myje/pomaga umyć ręce dziecku w łazience pod bieżącą wodą przy użyciu mydła w płynie, do osuszenia używa papierowego ręcznika .
 17. Mycie rąk u dzieci podczas pobytu w żłobku odbywa się w dotychczasowym trybie tzn. przed i po posiłku, po zabawie oraz po skorzystaniu z toalety.
 18. Po wyznaczonym czasie przyjmowania dzieci do żłobka wyznaczony pracownik żłobka dokonuje dezynfekcji klamek, poręczy i pozostałych powierzchni wg procedury  wewnętrznej.
 19. Po odbiór dziecka ze żłobka przychodzi tylko jedna osoba do tego upoważniona w maseczce zakrywającej usta i nos.
 20. Po wejściu do żłobka (przedsionka) dezynfekuje swoje ręce wg schematu.
 21. Pracownik  przyprowadza przebrane dziecko do rodzica oczekującego w przedsionku żłobka. W przedsionku może przebywać tylko jeden rodzic.
 22. Rodzic/opiekun wraz z dzieckiem opuszcza teren żłobka.
 23. W przypadku konieczności odebrania dziecka o wcześniejszej porze należy o tym fakcie powiadomić pracownika żłobka z wyprzedzeniem - nie należy samodzielnie wchodzić do środka żłobka – w tym celu po dezynfekcji dłoni należy użyć domofonu, który przywoła pracownika żłobka a ten wg instrukcji przyprowadzi dziecko.
 24. Wszelkie informacje dotyczące pobytu dziecka w żłobku mogą być omówione:a) zdawkowo podczas przyjmowania dziecka w krótkim czasie 5 minut z zachowaniem odległości do 1,5m pomiędzy pracownikiem żłobka a rodzicem/opiekunem.
  b) szczegółowo poprzez dostępne komunikatory po wcześniejszym ustaleniu  z wychowawcą formy i godziny.
 25. Wszelkie sprawy administracyjne należy załatwiać jedynie telefonicznie lub przez platformę vulcan-komunikator oraz w uzasadnionym przypadku po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z dyrektorem żłobka  na terenie żłobka.
 26. W obecnej sytuacji epidemiologicznej z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci oraz pracowników nie przyjmujemy zaświadczeń lekarskich dotyczących ww objawów -kaszlu, kataru jako objawów alergicznych.

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:

 1. Przed wejściem do żłobka znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o  dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do żłobka.
 2. Personel obsługowy  żłobka odpowiedzialny jest za dopilnowanie aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety – na terenie żłobka za procedurę mycia rąk przez dzieci odpowiada personel.
 4. Personel obsługowy żłobka odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sal. Odpowiada on także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
 5. Personel obsługowy i opiekunowie żłobka  odpowiedzialni są za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 6. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników itp.   dokonuje  pracownik wyznaczony przez dyrektora żłobka (karta monitoringu).
 7. Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Na terenie żłobka dezynfekcja toalet prowadzona jest na bieżąco.

 

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 2. W przypadku korzystania przez dziecko z kubeczka/butelki z ustnikiem/słomką rodzic zobowiązany jest dostarczyć do żłobka w/w pojemnik podpisany. Za czystość pojemników odpowiada personel kuchenny żłobka.
 3. Przy organizacji żywienia  w żłobku, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:stosowania
  - środków ochrony osobistej,
  - utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
  - mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 st. C lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 4. Posiłki wydawane są każdej grupie żłobkowej. Posiłki do sali dostarcza pani woźna. Po zakończonym posiłku woźna odwozi naczynia do drzwi zaplecza  kuchennego.
 5. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 6. Posiłki przywożone są przez firmę spełniającą wymogi sanitarno - epidemiologiczne oraz posiadającą pozwolenia na przewóz posiłków.
 7. Posiłki rozdzielane są w kuchence rozdzielni żłobkowej przez pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i aktualne badania lekarskie.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 • Do pracy w żłobku mogą przychodzić jedynie osoby bez  objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • W placówce znajduje się wyznaczone  i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka opiekun grupy powiadamia  dyrektora żłobka.
 • Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców /opiekunów.
 • Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców/opiekunów.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika przebywającego w domu nie powinien on  przychodzić do pracy, powinen pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej. O fakcie należy powiadomić  niezwłocznie dyrektora żłobka.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika będącego na stanowisku pracy dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 • Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w żłobku procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczony jest na tablicy informacyjnej w holu głównym.
 • Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach żłobka, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.