Powszechny Spis Rolny 2020

 

SPIS TREŚCI

 1. Informacje ogólne
 2. Nabór na rachmistrzów
 3. Gminne Biuro Spisowe
 4. Rachmistrzowie terenowi wybrani (informacja)
 5. Jak się spisać (informacja)
 6. Konkursy promujące PSR (informacja)

INFORMACJE OGÓLNE

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jestobowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnegonajlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte sąwszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.:

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Wejdź na spis rolny

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl  

 

NABÓR NA RACHMISTRZÓW

 

GMINNE BIURO SPISOWE W ŁASKU

W dniu 3 czerwca 2020 r. zarządzeniem Gminnego Komisarza Spisowego zostało powołane Gminne Biuro Spisowe (Zarządzenie nr 124/2020 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 3 czerwca 2020 r.).

W skad Biura wchodzą:

 1. Wioletta Rabenda - koordynator oraz zastępca GKS;
 2. Ewa Krysiak-Miksa - członek;
 3. Martyna Błęcka - członek;
 4. Damian Mikła - członek;
 5. Dominik Stępień - członek.

Od dnia 1 września 2020 roku członkowie Gminnego Biura Spisowego pełnią dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30.

Telefony: (43) 676 83 44;
                (43) 676 83 45;

                (43) 676 83 49; 

 

RACHMISTRZOWIE TERENOWI WYBRANI (informacja)

Gminne Biuro Spisowe w Łasku od dnia 15.06.2020 r. do dnia 08.07.2020 r.  prowadziło nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Łodzi przewidziało czterech rachmistrzów terenowych dla  gminy Łask. Formularz zgłoszeniowy złożyło siedmiu kandydatów. Po ukończeniu szkolenia sześciu kandydatów na rachmistrzów terenowych przystąpiło do egzaminu, ponieważ jedna osoba zrezygnowała. Kandydaci uzyskali pozytywne wyniki z egzaminu, jednakże tylko z  czterema osobami, które uzyskały najlepszy wynik Urząd Statystyczny w Łodzi podpisze umowę na rachmistrza terenowego. 

                                                                                                                Gminne Biuro Spisowe

 

JAK SIĘ SPISAĆ (informacja)

 

Gminny Komisarz Spisowy informuje.

 1. Od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 przeprowadza się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spis rolny.
   
 2. Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu przekazuje dane w formie:

   a) samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (link do strony)
   b) bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego,
   c) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.
   

 3. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy, natomiast ten, który nie może dopełnić tego obowiązku zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej (tel. 22 279 99 99), nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
   
 4. Od dnia 1 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14 parter, Biuro Obsługi Interesanta zostało utworzone stanowisko komputerowe w celu umożliwienia użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadającym we własnym zakresie techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego.

Samospisu internetowego można dokonać w Urzędzie Miejskim w Łasku od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00, na wniosek zgłoszony telefonicznie do Gminnego Biura Spisowego  tel. 43 676 83 44, 43 676 83 45 w celu uzgodnienia terminu (dzień, godzina).

Jednocześnie informuję , że od dnia 1 września 2020 roku członkowie Gminnego Biura Spisowego pełnią dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30.

Telefony: 43 676 83 44, 43 676 83 45, 43 676 83 49  

 

UWAGA! Rolniku nie czekaj na rachmistrza. Spisz się przez Internet i zdobądź upominek.

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do naszej akcji, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!*. Na upominek składać się będą losowo wybrane gadżety spisowe (parasole, koce piknikowe, ładowarki indukcyjne, zestawy piśmiennicze, notesy, smycze, kubki termiczne, torby, powerbanki, pendrive’y i wiele innych).

 

Szczegły akcji  na stronie http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

 

KONKURSY PROMUJĄCE PSR

 1. W dniu 1 wrześnnia ruszył na Facebooku konkurs promujący  wiedzę na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Do wygrania jest wiele ciekawych i cennych nagród.  Szczegółowe informacje w odnośniku poniżej. Zapraszamy do zabawy.

https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursfacebook

 

 

 1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli - "Życie i praca na wsi"

  Konkurs ma na celu rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci oraz promocję Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

  Uczestnikiem konkursu może być każda placówka wychowania przedszkolnego z terenu województwa łódzkiego, a zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez dzieci prac plastycznych prezentujących pracę i życie na wsi. Nagrodzone zostaną placówki, które w największym stopniu rozpowszechnią realizację zadania wśród wychowanków.

https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursprzedszkoli

 

 1. Z okazji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie  fotograficznym pt. „Portrety wsi. PSR 2020”​

https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursFOTO