Powołanie komisji konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 1 lutego 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 )oraz art. 15 ust. 2a - d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 10/17 Burmistrza Łasku z dnia 09 stycznia 2017 r. powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodnicząca - Jadwiga Kurkowska
  2. Wiceprzewodniczący - Arkadiusz Szymczak
  3. Członek - Ewa Bednarek-Czujko
  4. Członek- Maria Wójtowicz

§ 2. Komisja konkursowa przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie oraz regulaminem postępowania stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek