Powołanie komisji konkursowej - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 26/17 BURMISTRZA ŁASKU

z dnia 1 lutego 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 )oraz art. 15 ust. 2a - d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.1817) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego Zarządzeniem Nr 9/17 Burmistrza Łasku z dnia 9 stycznia 2017 r. powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodnicząca -Beata Mielczarek
  2. Wiceprzewodnicząca- Jolanta Nowak-Popławska
  3. Członek - Ewa Bednarek-Czujko
  4. Członek - Bożena Kędziak

§ 2. Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie oraz regulaminem postępowania Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek